Arhitektura Stand-Alone sistema hotelskog menadžmenta

Jednostavan koncept Domina Hotel sistema obezbeđuje veoma pouzdan rad budući da se zasniva na tzv. "distribuiranoj logici" gde svaki uređaj, nezavisno od mesta montaže i veze sa drugim uređajima sistema, može da funkcioniše potpuno samostalno u skladu sa sopstvenom logikom. Svi uređaji Stand-Alone sistema u okviru sobe komuniciraju i napajaju se preko jednog BUS kabla.

Osnovna konfiguracija Stand-Alone sistema hotelskog menadžmenta u jednoj sobi

* Preporučuje se napajanje sistema preko namenske UPS linije.

* Svi uređaji hotelskog menadžmenta u sobi moraju biti povezani u liniju po principu ulaz-izlaz

* Za realizaciju ARMbus linije preporučuje se upotreba upredenog i oklopljenog, licnastog BUS kabla koji isporučuje AVE s.p.a. (kataloški kod CVAVEBUS)

Ograničenja Stand-Alone sistema: