Arhitektura umreženog sistema hotelskog menadžmenta

Kao i Stand-Alone sistem, tako i umreženi sistem hotelskog menadžmenta funkcioniše po principu "distribuirane logike" što garantuje pouzdanost u radu jer svaki uređaj ostaje operativan čak i u slučaju prekida komunikacije sa drugim uređajima sistema. Osnovna konfiguracija umreženog sistema u sobi identična je kao kod Stand-Alone sistema, što ostavlja mogućnost naknadne nadogradnje jednostavnim prelaskom na umreženi sistem hotelskog menadžmenta, zadržavajući postojeće čitače kartica i termostate, bez dodatnih radova na elektroinstalacijama u hotelskim sobama.

Pored sobne ARMbus linije preko koje se napajaju i komuniciraju svi uređaji u okviru sobe, kod Domina Hotel umreženog sistema, sve sobe su međusobno povezane magistralnom NETbus linijom koja obezbeđuje komunikaciju svih soba sa centralnim računarom na recepciji na kome je instaliran specijalni softver za hotelski menažment SFW-ALB05 (06) (07). Preko ovog softvera osoblje sa recepcije može u realnom vremenu vršiti nadzor i kontrolu hotelskih soba i drugih prostorija, programirati pristupne kartice, očitavati istoriju ulazaka/izlazaka, nadzirati različite alarme i slično.

Osnovna konfiguracija umreženog sistema hotelskog menadžmenta AVE

Umreženi sistem Domina Hotel je modularnog tipa i može se proširivati funkcijama kućne automatike što pruža veliki broj mogućnosti u pogledu nadogradnje i prilagođavanja konkretnim potrebama hotela. U tom slučaju ne može se standardizovati arhitektura sistema budući da je na raspolaganju mnogo različitih kombinacija.


* Preporučuje se napajanje sistema preko namenske UPS linije

* Svi uređaji hotelskog menadžmenta u sobi, kao i svi sobni kontroleri međusobno, moraju biti povezani u liniju po principu ulaz-izlaz

* NETbus linija mora se završiti terminalnim otpornicima R=120 Ohm na oba kraja


* Za realizaciju ARMbus i NETbus linije preporučuje se upotreba upredenog i oklopljenog, licnastog BUS kabla koji isporučuje AVE s.p.a. (kataloški kod CVAVEBUS)


Ograničenja umreženog sistema: